foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

Hotelnictví

zaměření Hotelnictví a turismus

 

Kód oboru:

65-42-M/01

 

Profil absolventa:

Absolventi jsou připraveni pro práci v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblasti dalších souvisejících služeb cestovního ruchu. Stěžejní oblasti uplatnění absolventů jsou především činnosti obchodně podnikatelské, odborně provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání.

 

Uplatnění absolventů:

V provozních a ekonomických funkcích v hotelích, podnicích veřejného stravování, v lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních, v cestovních kancelářích. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru.

 

Organizace výuky:

Vyučování je rozděleno do 40 týdnů v 1. - 3. ročníku a ve 4. ročníku do 37 týdnů. V rámci předmětu tělesná výchova absolvují žáci v 1. ročníku povinně týdenní lyžařský výcvik a v dalších letech se mohou zúčastnit týdenních sportovně turistických kurzů. Součástí studia je dvoutýdenní odborná praxe v každém ročníku.

 

Učební plán (od 1. ročníku ve školním roce 2012/2013):

 

počet hodin v ročníku

název předmětu

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

základní

Český jazyk a literatura

4

3

4

4

Anglický jazyk

4

4

4

4

Německý jazyk

4

4

4

4

Základy společenských věd

--

--

1

1

Aplikovaná psychologie

--

--

1

--

Právo

--

--

1

1

Dějepis

2

--

--

--

Dějiny kultury

1

--

--

--

Chemie

1

1

--

--

Fyzika

--

--

1

--

Ekologie v hotelnictví a CR

--

--

--

1

Matematika

3

3

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

Informační technologie

1

1

1

1

Ekonomika

--

2

2

2

Účetnictví

--

--

2

2

Marketing a management

--

--

1

1

Gastronomická technologie

1

--

--

--

Gatronomická cvičení

4

4

--

--

Technika obsluhy

4

4

--

--

Potraviny a nápoje

1

1

--

--

Nauka o výživě

1

--

--

--

Hotelový provoz

--

1

2

2

Obchodní korespondence

--

2

--

--

Služby cestovního ruchu

--

1

2

2

Zeměpis cestovního ruchu

1

2

--

--

Písemná a elektronická komunikace

2

1

1

--

Komunikace ve službách

--

--

1

--

 

volitelné - zaměření Gastronomie

Speciální gastronomická technologie

--

--

2

--

Ekonomika společného stravování

--

--

--

1

Seminář z gastronomie a hotelnictví

--

--

--

3

 

 

 

 

 

volitelné - zaměření Cestovní ruch

Průvodcovství a animační činnosti

--

--

2

--

Lázeňství a wellness

--

--

--

1

Seminář z cestovního ruchu

--

--

--

3

 

Copyright © 2019 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.