foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Pedagogické lyceum

Kód oboru:78 - 42 - M/03

 

Obor určen:

Jak dívkám, tak chlapcům,

absolventům ZŠ a učebních oborů.

  

Délka studia: 

Studium je čtyřleté,

ukončené maturitní zkouškou.

 

Forma studia: 

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa:

Studium je určeno těm, kteří chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na pedagogických fakultách připravujících učitele nebo ve studiu humanitních oborů na vysokých školách, popřípadě budou studovat na vyšších odborných školách pedagogických či sociálního zaměření. Nově se lze uplatnit také jako asistent pedagoga nebo jako pedagog volného času.

 

Učební plán:

Povinné předměty

Zkratky předm.

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

 Český jazyk a literatura

CJL

4

4

4

4

16

 Cizí jazyk I

 (anglický jazyk / německý jazyk)

 

ANJ  NEJ

3/3

3/3

4/4

4/4

14/14

 Cizí jazyk II

 (francouzský jazyk / německý jazyk /

 ruský jazyk)

 

FRJ  NEJ

RUJ

3/3

3/3

3/3

3/3

12/12

 Občanská nauka

OBN

1

1

1

2

5

 Dějepis

DEJ

2

2

2

1

7

 Zeměpis

ZEM

2

2

-

-

4

 Matematika

MAT

3

3

3

3

12

 Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

 Chemie

CHE

2

1

-

-

3

 Biologie

BIO

2

2

2

1

7

 Informační a komunikační technologie

IKT

-

-

2/2

3/3

5/5

 Pedagogika

PED

1

2

2

3

8

 Psychologie

PSY

-

2

2

2

6

 Tělesná výchova

TV

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

 Hudební výchova

HV

2/2

-

-

-

2/2

 Výtvarná výchova

VV

2/2

-

-

-

2/2

 Dramatická výchova

DV

2/2

-

-

-

2/2

 Základy ekonomického vzdělávání

ZEV

-

-

2

1

3

 Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 Hudební výchova specializace

HVS

-

2

4

4

10

 Výtvarná výchova specializace

VVS

-

2

4

4

10

 Dramatická výchova specializace

DVS

-

2

4

4

10

 Tělesná výchova  a sport

TVS

-

2

4

4

10

 Humanitní studia

HS

-

2

4

4

10

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní tělesná výchova praktická

(jen pro ty žáky, kteří na základě doporučení praktického či odborného lékaře a na základě rozhodnutí ředitelky školy nemají tělesnou výchovu)

ZTVp

2

2

2

2

8

 Celkem vyučovacích hodin v týdnu pro studenty

 

33

31

33

33

 

 

 

Kurzy:3.ročník – sportovně turistický kurz

             Další sportovní kurzy jsou závazné pouze pro žáky, kteří si vyberou volitelný

             předmět Tělesná výchova a sport.

 

Souvislá odborná praxe:

souvislá – 3. ročník vých. a vzděl. zařízení (2 týdny hospitace a výstupy)

               - 4. ročník vých. a vzděl. zařízení (3 týdny hospitace a výstupy)

 

 

Ředitel školy stanovil nabídku nepovinných předmětů:

 

  • Sborový zpěv
  • Hra na flétnu 
  • Seminář z dramatické výchovy

 

Copyright © 2019 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.