^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

 

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika


Kód oboru:

75 – 31 - M/01

 

Obor určen:

Jak dívkám, tak chlapcům,absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

Obsah studia:

Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty (pedagogika, psychologie, hudební výchova s metodikou, výtvarná výchova s metodikou, tělesná výchova s metodikou, hra na hudební nástroj, osobnostní a dramatická výchova, literární a jazyková výchova, PC) a pedagogická praxe. Součástí studia je povinný plavecký, lyžařský a letní kurz (možnost výběru letního kurzu).

Délka studia:

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou

Forma studia:

Denní studium

 

Možnosti dalšího studia:

VOŠ a VŠ především humanitního směru.

 

Uplatnění absolventa:

Učitel(ka) v mateřské škole, vychovatel(ka).

 

Absolventi ve školním roce 2011/2012:

 

 

Učební plán (od 1. ročníku ve školním roce 2012/2013):

 

Názvy vyučovacích                               Zkratky                          Počet týdenních                 celkem

předmětů                                                                                         vyuč. hodin

                                                                                                          v ročníku

                                                                                     1.         2.         3.         4.

A.     Povinné

Český jazyk a literatura                      CJL                      3          3          3          4                   13

Cizí jazyk                                          ANJ / NEJ              3/3       3/3       4/4      4/4               14/14

Občanská nauka                              OBN                       -           -           2          2                    4

Dějepis                                                DEJ                       2          2          -           -                     4

Zeměpis                                              ZEM                       2          -           -           -                     2

Matematika                                          MAT                       2          2          2          2                     8

Fyzika                                                    FYZ                       2          -           -           -                     2

Chemie                                                CHE                      2          -           -           -                     2

Biologie a hygiena                              BIH                        -           2          2          2                    6

Pedagogika                                        PED                       3          3          3          3                   12

Psychologie                                          PSY                       -           2          2          2                     6

Hudební výchova s metodikou             HVM                      2/2      3/2       2/2      2/2                   9/8

Výtvarná výchova s metodikou              VVM                      2/2      3/2       2/2      2/2                  9/8

Tělesná výchova s metodikou               TVM                      2/2      3/2       3/2      2/2                 10/8

Osobnostní a dramatická vých.              ODV                      2/2      2/2       -           -                     3/3

Literární a jazykové praktikum                LJP                        2          1          1          -                      4

Hra na hudební nástroj                          HHN                      2/3      2/3       2/3      2/3                   8/12

Informační a kom. technologie             IKT                         -           1/1       1/1      2/2                 4/4

Pedagogická praxe                               PEP                         -           -           4/3      3/3                 7/6

Metodika matematických představ        MMP                      -           1           -           -                   1

Základy ekonomického vzdělávání        ZEV                         -          -           1          1                  2

 Celkem                                                                                31       33        34       33            

 
   

 

 

B. Nepovinné předměty:

   Sborový zpěv                                       SBZ

   Hra na flétnu                                         HNF

   Seminář z dramatické výchovy            SDV

 

Kurzy: 1.roč. – plavecký kurz

            2.roč. – lyžařský kurz

            3.roč. – sportovně turistický kurz

 

Pedagogická praxe:

průběžná –      3.ročník MŠ  +  hospitace na zařízeních speciální výchovy (předposlední

                                             týden v měsíci červnu

  4.ročník MŠ

souvislá – 1.ročník MŠ (3 týdny hospitace)

               - 2.ročník vých. zařízení (2 týdny hospitace)

               - 3.ročník MŠ (2 týdny výstupy)

               - 4.ročník vých. zařízení (4 týdny výstupy)

    

Poznámky:

Ředitel školy může na doporučení předmětové komise doplnit další nepovinné předměty podle potřeb a podmínek školy.