foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Školní metodik prevence

Tuto funkci vykonává: Mgr. Irena Kudláčková (středisko Komenského 3)
Kontakt:     
416 574 896 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: vždy po předchozí vzájemné dohodě

 

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

7. a 10.9.2018 – Práce se třídou 2.B – spojení dvou tříd, vytvoření pravidel, podpora nově vzniklého kolektivu. Domov mládeže, Daliborova ulice, LTM – 8 – 13.00 hod

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 9. 2018 - DEKRA - Nehodou to začíná – Divadlo K.H.M, 8,00 – 9.30 hod

 2. A, 2.B, 2.D, 2.E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 9. 2018 – HOP (Hravě o prevenci) – Zdravý životní styl

2.A, 2.E – 2. a 3. vyučovací hodina

3.A, 3.E – 4. – 5. vyučovací hodina

 

24.10. 2018 – HOP – Zdravý životní styl

1.A, 1.E – 2. a 3. vyučovací hodina

2.B, 2.D – 4. a 5. vyučovací hodina

 

26. 10. 2018 – HOP – Mít své tělo ráda

2.A – dívky – 2. a 3. vyučovací hodina

2.E - dívky  - 4. a 5. vyučovací hodina

Souběžně budě probíhat program Onko prevence pro chlapce z celé školy, rozdělené na dvě skupiny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prap. Michal Ladiš – Bezpečný pohyb na sociálních sítích – 1. ročníky – listopad - termín bude upřesněn

Bc. Procházka – Národní protidrogová centrála – Drogy a legislativa v České republice – prosinec – termín bude upřesněn

Výtvarná soutěž Správným směrem VI. – Město Litoměřice ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou, vyhlášení soutěže – říjen, vyhodnocení prosinec – termín bude upřesněn

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVENTIVNÍ PROGRAM - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

                                           

Metodik prevence spolu s výchovným poradcem působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb.

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti

·         Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

·         Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

·         Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

·         Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

·         Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

·         Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

·         Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

·         Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

·         Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

2. Informační činnosti

·         Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

·         Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

·         Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

·         Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

·         Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

·         Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT,Věštník 2005)

 

S čím se tedy na mne můžete obrátit?

-       Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.

-       Experimenty žáků s návykovými látkami.

-       Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

-       Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

-       Projevy rasové a menšinové intolerance

-       Domácí násilí a sexuální zneužívání

…a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit ve škole pozitivní atmosféru a co nejlepší podmínky pro studium.

Chceme, aby škola byla bezpečným místem pro nás pro všechny a zároveň se školní léta stala jednou z našich nejkrásnějších vzpomínek.

Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, drazí studenti, ale i s Vámi, vážení rodiče, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

 Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

 

 

 

Na tyto stránky budu vkládat zajímavosti  z oblasti prevence, harmonogram  plánovaných preventivních akcí aj.

Copyright © 2019 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.