Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Sociální činnost

Zaměření: Aktivizační pracovník

Kód: 75-41-M/01

Forma studia: 
Denní studium.
Obor určen: Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia: 
Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventa:

Absolventi mají široké spektrum uplatnění vzhledem k nabídce sociálních služeb.

Možnosti s výběrem cílové skupiny (senioři, zdravotně postižení, děti,  mladiství, sociálně    zanedbaní,   kdokoliv,   kdo   se dostane do sociálně nepříznivé  situace a potřebuje pomoc), možnosti s výběrem formy práce – individuální,  skupinová, služby pobytové či ambulantní.

Jsou  kvalifikováni   i   pro  přímou    obslužnou    činnost  v   sociálních  službách, se zaměřením na aktivizační činnost.

 

 

Nepovinné předměty:
 
Sborový zpěv 
 
Odborná praxe:

Učební

3.ročník  - 4 hodiny týdně ve speciálních a sociálních zařízeních (zařízení pro jedince se zdravotním postižením, se zvláštním režimem, pro seniory, denní stacionář…)

4.ročník - 6 hodin týdně v dětském domově, azylovém domě, centru denních služeb, tvořivé dílně, nízkoprahovém centru pro děti apod.